All Activities

ห้องพิเศษ กิจกรรมพิเศษ สำหรับคุณพิเศษ ที่ Pro sweet hotel & spa resort

งาน Grand Opening Pro Sweet Hotel & Spa Report 21 มิถุนายน 2558

Pro Sweet Hotel & Spa Report ได้เชิญสื่อมวลชนรวมทั้งนักธุรกิจญาติสนิทมิตรสหายร่วมทำบุญเลี้ยงพระ และแสดงความยินดี
ในงานเลี้ยงสังสรรค์ การเปิดตัวโรงแรม ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2558 อย่างเป็นทางการ